تحلیل هندسی تاقدیس بورخ در زاگرس چین­ خورده-رانده و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبدالوهاب افروغ
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل هندسی تاقدیس بورخ در زاگرس چین­خورده-رانده و برآورد بستگی قائم و افقی گروه دهرم آن

◊◊◊◊

عبدالوهاب افروغ، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه صنعتی شاهرود  Vahab_b3_5811@yahoo.com

رمضان رمضانی اومالی، دکترای تکتونیک از دانشگاه شهید بهشتی،1386، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود،

ramazani43@shahroodut.ac.ir

ناصر حافظی مقدس، دکترای زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس،1380،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود ، h_moghdas@yahoo.com

سلمان جهانی، دکتری تکتونیک از دانشگاه Cergy- Pontoise  فرانسه، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

احمد نوحه­ گر، دکترای ژئومرفولوژی از دانشگاه تهران،1380، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

◊◊◊◊

چکیده :

 تاقدیس بورخ در جنوب شرق کمربند چین­ خورده-رانده زاگرس و در ناحیه فارس واقع است. در این مقاله تحلیل هندسی این تاقدیس برای برآورد بستگی گروه دهرم آن به منظور ارزیابی مناسب بودن این گروه برای پی­جویی اکتشاف مخزن گازی، انجام شده است. تحلیل هندسی تاقدیس بورخ نشان می­دهد که این تاقدیس از نوع چین­های جدایشی است. با استفاده از داده­های سطحی برداشت شده و با در نظر گرفتن مدل­های هندسی به دست آمده، هفت برش عرضی ساختاری بر روی این تاقدیس رسم شد. سپس اطلاعات عمقی مربوط به سطح بالایی گروه دهرم  در تمام برش­های عرضی ساختاری برداشت شد و به وسیله این داده­ها، نقشه هم­تراز زیرزمینی(UGC Map) رسم شد. میزان بستگی محاسبه شده براساس این نقشه ساختاری زیرزمینی برای تاقدیس بورخ، آن را به عنوان یک هدف اکتشافی مطرح نمی­کند.

کلید واژه ها: تاقدیسبورخ زاگرس گروهدهرم مخزنگازی فارس اکتشاف تکتونیک