رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین Sr، Cu، Pb و Zn در نهشته­ های دانه ریز تالاب انزلی

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اردشیر رومیانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

رسوب شناسی و بررسی توزیع فلزات سنگین Sr، Cu، Pb و Zn در نهشته­ های دانه ریز تالاب انزلی

◊◊◊◊

اردشیر رومیانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب­ شناسی و سنگ­ شناسی رسوبی از دانشگاه اصفهان، a.roomiani@yahoo.com

حمیدرضا پاکزاد، دکتری رسوب­شناسی و سنگ­شناسی رسوبی از دانشگاه  کلاوستال آلمان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، h.pakzad@sci.ui.ac.ir

مهرداد پسندی، دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، m.pasandi@sci.ui.ac.ir

مهدی کمالی، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه اصفهان، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان،kamaliiu@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 جهت بررسی غلظت فلزات سنگین و عوامل فیزیکوشیمیایی و رسوبی موثر بر رسوبات، نمونه­ برداری از رسوبات بستر تالاب انزلی انجام گرفت و آزمایشات دانه­ بندی، تعیین مقدار ماده­ی آلی، Eh ,pH و مقدار کربنات بر روی رسوبات دانه ریز صورت پذیرفت. غلظت فلزات سنگین نیز توسط دستگاه AAS تعیین گردید. نتایج حاصل نشان می­دهند که میانگین غلظت فلزات سنگین Sr، Cu، Pb و Zn در رسوبات به ترتیب 77/253، 43/54، 34/25 و 77/117 میکرو گرم بر گرم وزن خشک می­باشد و با کاهش درصد ماسه، افزایش درصد رس، مقدار کربنات کلسیم و مقدار ماده­ی آلی، متوسط غلظت  عنصر Sr در رسوبات افزایش می­یابد. اما عناصر Cu، Pb و Zn نسبت به میزان محتوای ماده­ی آلی، کربنات کلسیم و همچنین درصد رس و درصد ماسه­ی موجود در رسوبات وابستگی زیادی ندارند و تحت تأثیر pH رسوبات می­باشند.

کلید واژه ها: فلزاتسنگین تالابانزلی نمونه­برداری رسوبشناسی فیزیکوشیمیایی رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی گیلان