مطالعه رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علیرضا شاکری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعه رخساره‌ها، محیط‌ رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول

◊◊◊◊

علیرضا شاکری1،‌ سمیه پرهام1، محمد رحیم کریمی2،

1-      کارشناس ارشد رسوب‌شناسی، پژوهشگاه صنعت نفت

2-      کارشناس ارشد نفت، شرکت نفت مناطق نفت‌خیز جنوب

Shakeriar@ripi.ir, Parhams@ripi.ir, karimi.m@nisoc.ir

◊◊◊◊

چکیده :

سازند سروک (با سن سنومانین-ترونین) یکی از مخازن نفتی مهم در جنوب غرب ایران محسوب می‌شود. در این مطالعه به بررسی رخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین موجود در فروافتادگی دزفول پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعه رسوب‌شناسی بر روی مغزه‌ها و مقاطع نازک حاصل از مغزه‌ها و خرده‌های حفاری مربوط به 5 حلقه چاه در میدان مورد مطالعه بر روی این سازند، ‌منجر به شناسایی 5 دسته رخساره گردیده‌ است که این رخساره‌ها در یک پلاتفرم کربناته از نوع شلف باز ته‌نشست یافته‌اند. زیر محیط‌های شناسایی شده شامل لاگون، تپه‌های سدی بیوکلستی و ریفهای رودیستی و محیط کم ژرفای دریای باز است. ریفهای رودیستی بصورت ریفهای تکه‌ای مجزا در محیط تشکیل شده و ارتباط محیط لاگون را با دریای باز بطور کامل قطع نکرده است. همین مسأله باعث تنوع و فراوانی بالای موجودات موجود در لاگون شده است. با توجه به رخساره‌های میکروسکوپی و شناسایی الگوی انباشتگی پیشرونده و پسرونده رسوبات و شناسایی سطوح اصلی سکانسی، تعداد سه سکانس رسوبی رده سوم با مرزهای سکانسی نوع SB1 وSB2  در توالی مورد مطالعه شناسایی گردیده است.

کلید واژه ها: محیطرسوبی چینهنگاریسکانسی مخزن سازندسروک فروافتادگیدزفول مغزه‌ رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی خوزستان