سکانس استراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس نفتی آغاجاری (جنوب ایران)

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده لاله محمودی کوهی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

سکانس استراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس نفتی آغاجاری (جنوب ایران)

◊◊◊◊

لاله محمودی کوهی *1، حسن امیری بختیار 2، عبدالحسین کنگازیان

1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2ـ دکترای زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

3ـ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 Mahmoodi_l2000@yahoo.com

◊◊◊◊

 چکیده :

 در این مطالعه سکانس استراتیگرافی رسوبات سازند آسماری (الیگو - میوسن) در چاه شماره 61 میدان آغاجاری واقع در جنوب غرب ایران مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس مطالعه مقاطع نازک ، مغزه های نفتی و نمودارهای چاه پیمایی ،تعداد 5/4 سکانس رسوبی درجه سوم در این سازند شناسایی شد که در یک حوضه درون پلاتفرمی رسوب کرده اند .مقایسه این سکانس ها با سکانس های شناسایی شده از سازند آسماری در میادین ورخنمون های همجوار نشان می دهد که رسوبگذاری سازند آسماری در زمان الیگوسن (چاتین)در یک محیط دریای باز آغاز شده و به شیب پلاتفرم رسیده است . سپس طی آشکوب آکیتانین حوضه رسوبی پر شده ودر آشکوب بوردیگالین به دلیل کج شدگی بستر ،حوضه به سمت شمال شرق عمیق شده است.

 

کلید واژه ها: سازندآسماری سکانساستراتیگرافی میداننفتی استراتیگرافی آغاجاری میدانآغاجاری رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی خوزستان