تحلیل زمین ساخت و محیط رسوبی واحد دارخونیش دربرش طاقدیس وی (مکران باختری)

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سجاد عباس علی نژاد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل زمین ساخت و محیط رسوبی واحد دارخونیش دربرش طاقدیس وی (مکران باختری)

◊◊◊◊

 سجاد عباس علی نژاد*1، افشین هاشمی1، مجید باقرنژاد2، پیمان رضایی1

1 دانشکده ­ی علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

 Sajad.a.alinejad@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 نهشته­ های میوسن پیشین - میانی (واحد دارخونیش) درگستره­ی وسیعی از مکران رخنمون دارند. این نهشته ها درشمال باختری جاسک (برش طاقدیس وی) شامل تناوبی از سنگ ماسه، سنگ گل و شیل می باشد. دراین پژوهش، ساختهای رسوبی و آثار زیستی موجود در نهشته های مورد  بحث با استفاده از شیوه الگوی جریان دیرینه و زمین ساخت منطقه به منظور تفسیر محیط رسوبی و جغرافیای دیرینه آن شناسایی و مورد ارزیابی کمی و کیفی در روی زمین و آزمایشگاه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل ساختهای رسوبی همچون موج نشان­های جریانی، طبقه بندی مورب مسطح، قالب های شیاری، فلوت کستها، قالبهای برخوردی و استخوان جناغ ماهی همراه با نمودار گل سرخی تک جهتی با پراکندگی بیشتر و آثار زیستی همچون Skolithos و Glossifungites همراه با فسیل گیاهی در بخش شمال باختری نشان داد توالیهای رسوبی این سازند در بخش شمال باختری در یک محیط ساحلی و کم عمق تا دلتایی با جهت جریان شمال باختر به  سمت جنوب خاور نهشته شده است. از سوی دیگر وجود شیلهای با ستبرای در حد جندین کیلومتر که نشانگر افزایش عمق محیط رسوبی می باشد به همراه آثار زیستی همچون  Palaeodictoyon و Nereites در کنار ماسه سنگهای دارای موج نقشهای جریانی هم زمان نشان از ایجاد یک پهنه پیش بوم در پهنه مورد نظر می باشد. وجود دو گسل با راستای شمال باختری- جنوب خاوری در شمال و جنوب پهنه مورد مطالعه در ایجاد این مهم  نقش اساسی ایفا کرده است. بر این اساس ستبرای قابل توجه واحد دارخونیش در برش مورد مطالعه نشانگر نرخ بالای رسوب گذاری و نیز فرونشست قابل توجه حوضه رسوبی به علت فعال بودن زمین ساخت ناحیه درمحدوده زمانی میوسن پیشین میانی در زمان ته نشست این واحد است.

کلید واژه ها: زمینساخت محیطرسوبی طاقدیسوی مکران میوسن جاسک جغرافیایدیرینه ساخترسوبی رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی هرمزگان