میکروفاسیس ها و محیط رسوب گذاری سازند ایلام در میدان نفتی رگه سفید واقع در منطقه جنوبی فروافتادگی دزفول

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمزه مهرابی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

میکروفاسیس ها و محیط رسوب گذاری سازند ایلام در میدان نفتی رگه سفید واقع در منطقه جنوبی فروافتادگی دزفول

◊◊◊◊

حمزه مهرابی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

Sedimentologist1@gmail.com

حسین رحیم پور بناب، دکترای رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی، استاد دانشگاه تهران

hrahimpor@gmail.com

امیر حسین عنایتی بیدگلی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب و سنگ رسوبی دانشگاه تهران

Amirhossein.enayati@gmail.com

امین نویدطلب، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

navidtalab@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 سازند مخزنی ایلام (سانتونین- کامپانین آغازین) یکی از مخازن اصلی گروه بنگستان است که همراه با سازند سروک (آلبین پسین؟- تورونین میانی) دومین مخزن مهم را در میادین نفتی جنوب و جنوب غرب ایران تشکیل داده اند. مطالعات رخساره ای (میکروفاسیسی) انجام گرفته بر روی کربنات های این سازند در میدان نفتی رگه سفید با هدف بررسی نحوه توزیع رخساره ها در توالی قائم و بررسی فراوانی رخساره های متعلق به زیر محیط های مختلف رسوبی منجر به شناسایی تعداد 15 میکروفاسیس گردید. این میکروفاسیس ها با استفاده از مدل های استاندارد به شش مجموعه رخساره ای تقسیم گردیدند و فراوانی هر یک از این مجموعه های رخساره ای در چاه مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت و با رسم دیاگرام دایره ای (Pie diagram) فراوانی رخساره ها، موقعیت تقریبی چاه مورد مطالعه در مدل رسوبی ارئه شده پیشنهاد گردید. مجموعه های رخساره ای شناسایی شده همراه با سایر مشخصات رخساره ای مورد بحث در این تحقیق حاکی از نهشته شدن کربنات های سازند ایلام در یک محیط پلاتفرم کربناته از نوع رمپ کم شیب می باشند.

 

کلید واژه ها: بنگستان مخزنبنگستان میداننفتی سازندسروک میکروفاسیس کربنات رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی خوزستان