بررسی رخساره های آواری-کربناته سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان) به همراه ارائه مدل رسوبگذاری

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا عزیزی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی رخساره های آواری-کربناته سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان) به همراه ارائه مدل رسوبگذاری

◊◊◊◊

رضا عزیزی*، دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ، دانشگاه اصفهان ، azizireza6716@yahoo.com

امراله صفری ، دکتری چینه و فسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ، safari@sci.ui.ac.ir

حسین وزیری مقدم ، دکتری چینه و فسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ، avaziri730@yahoo.co.uk

◊◊◊◊

چکیده :

 در این مطالعه به منظور شناسایی ریز رخساره ها و تفسیر محیط رسوبگذاری، سازند تاربور  در 5 کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرار گرفته است. سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه با ضخامت 462 متر از سنگ های کربناته و آواری، در طی مائستریشتین نهشته شده است. مرز زیرین سازند تاربور با واحد آواری قرمز رنگ (S2) به صورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوبگذاری و فرسایش است.

بررسی های دقیق صحرایی و مقاطع نازک میکروسکوپی منجربه شناسایی6 ریز رخساره کربناته مربوط به محیط های تالاب (L1-L3)، سد (B) و دریای باز (O1-O2) و 2 رخساره آواری مربوط به محیط کم عمق (Lsh) و عمیق دریا (Osh) شده است. محیط های مذکور بخشی از یک شلف باز با شیب کم را تشکیل می داده اند.

کلید واژه ها: سازندتاربور سمیرم اصفهان رخساره سازندکشکان مائستریشتین کربنات رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی