ارزیابی هوازدگی نهشته‎های لسی فلات لسی ایران (مطالعه موردی حوضه قرناوه)

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سمیه گیاهی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی هوازدگی نهشتههای لسی فلات لسی ایران (مطالعه موردی حوضه قرناوه)

◊◊◊◊

سمیه گیاهی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه تهران، کارشناس ارشد زمین شناس شرکت زمین فیزیک پویا،  giahi.somaye03@gmail.com

عبدالحسین امینی، دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه منچستر انگلیس، دانشیار دانشگاه تهران ، ahamini@gmail.com

ناصر حافظی مقدس، دکتری مهندسی زلزله از دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، h_moghadas@yahoo.com

راضیه لک، دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دانشگاه تربیت معلم، معاونت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورlak_ir@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده

 با استفاده از نتایج حاصل از تعیین شرایط هوازدگی دیرینه لسها میتوان به تعیین اقلیم دیرینه، منشأ، جایگاه تکتونیکی پرداخت. همچنین این مطالعات جهت ارزیابی معتبر بودن دادههای ژئوشیمیایی لسها در مطالعات ترکیب پوسته قاره بالایی و اثرات زیست محیطی کاربرد دارد. در این مطالعه با استفاده از عناصر اصلی و نادر در لسهای حوضه قرناوه فاکتورهای مختلف هوازدگی تعیین گردید. نتایج حاصل از مطالعات این پژوهش نشان دهنده هوازدگی شیمیایی کم تا متوسط سنگهای گرانودیوریتی ناحیه منشأ میباشد. نسبتهای مختلف هوازدگی حاکی از غالب بودن فرایندهای هوازدگی فیزیکی خصوصاً آبشویی در لسهای منطقه میباشد. اندیس وگت نیز نشان دهنده شدت هوازدگی بیشتر کانیهای رسی بخش جنوب غربی حوزه میباشد. شرایط هوازدگی ناهمسان نشان دهنده تکتونیک فعال سیستم آلپی در طی تشکیل لسها میباشد.

کلید واژه ها: فلاتلسی هوازدگی حوضهقرناوه ژئوشیمی نهشته‎ رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی گلستان