تعیین جدایش های درون مخزنی در مخزن گازی پارس جنوبی با تلفیق مطالعات زمین شناختی، پتروفیزیکی و ژئوشیمیایی

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امیر حسین عنایتی بیدگلی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تعیین جدایش های درون مخزنی در مخزن گازی پارس جنوبی با تلفیق مطالعات زمین شناختی، پتروفیزیکی و ژئوشیمیایی

◊◊◊◊

امیر حسین عنایتی بیدگلی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی دانشگاه تهران

amirhossein.enayati@gmail.com

حسین رحیم پور بناب، دکترای رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی، استاد دانشگاه تهران

hrahimpor@gmail.com

امین نویدطلب، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

navidtalab@gmail.com

حمزه مهرابی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

sedimentologist1@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

در این روش به منظور شناسایی صحیح جدایش های درون مخزنی (Reservoir Compartments)، از تلفیق مطالعات زمین شناسی (شامل بررسی رخساره ها، فرایندها و محصولات دیاژنزی)، پتروفیزیکی )به صورت تعیین واحدهای جریانی بر اساس دو روش نشانگر زون جریان و نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه نگاری( و بررسی های ژئوشیمیایی )شامل آنالیز استرانسیم نمک های بر جای مانده(Sr-RSA) ) مربوط به توالی پرمو- تریاس یکی از چاه های میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است. بر اساس این روش سه جدایش درون مخزنی عمودی در این مخزن گازی شناسایی گردید و مشخصات رخساره ای، دیاژنزی و پتروفیزیکی عوامل ایجاد کننده هر یک از این جدایش ها مورد بحث قرار گرفت.

کلید واژه ها: مخزنگازی پارسجنوبی پتروفیزیک ژئوشیمی دیاژنز نمودارلورنز رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی هرمزگان