تعیین واحدهای جریانی و مدل سازی مخزنی در توالی پرمو- تریاس میدان گازی پارس جنوبی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امیر حسین عنایتی بیدگلی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تعیین واحدهای جریانی و مدل سازی مخزنی در توالی پرمو- تریاس میدان گازی پارس جنوبی

◊◊◊◊

امیر حسین عنایتی بیدگلی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

amirhossein.enayati@gmail.com

علی کدخدایی ایلخچی، دکترای زمین شناسی نفت، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

kadkhodaie_ali@yahoo.com

حمزه مهرابی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

Sedimentologist1@gmail.com

امین نویدطلب، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تهران

navidtalab@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

ارتباط دو پارامتر مهم مخزنی تخلخل و تراوایی در سنگ های کربناته، بسیار پیچیده و مبهم می باشد. برای درک بهتری از رفتار جریانی واحدهای مخزنی، ارتباط تخلخل- تراوایی و زون بندی مخزنی، واحدهای جریانی تعریف شده اند. با مشخص نمودن واحدهای جریانی در هر چاه و تطابق آنها در چارچوب چینه نگاری سکانسی، می توان وضعیت آنها را در فواصل بین چاهی بررسی نموده و مدلی مخزنی ارائه داد. در این مطالعه بر اساس دو روش نشانگر زون جریان (FZI) و نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه نگاری (SMLP)، واحدهای جریانی برای توالی پرمو- تریاس میدان گازی پارس جنوبی مشخص شده اند. با مقایسه واحدهای جریانی حاصل از این دو روش مشخص شد که واحدهای جریانی تعیین شده بر اساس نمودار لورنز اصلاح شده بر مبنای چینه نگاری با توجه به جایگاه سکانسی آنها برای ارزیابی کلی چارچوب جریانی یک مخزن در مقیاس میدان، مناسب تر می باشند.

کلید واژه ها: تخلخل تراوایی مخزن نمودارلورنز میدانگازی پارسجنوبی زمین شناسی نفت هرمزگان