ارزیابی داده های پتروفیزیکی سنگ مخزن آسماری درمیدان نفتی کوپال با استفاده ازنرم افزار RMS

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده پیمان رضائی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی داده های پتروفیزیکی سنگ مخزن آسماری درمیدان نفتی کوپال با استفاده ازنرم افزار RMS

◊◊◊◊

پیمان رضائی*، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان، peiman_rezaie@yahoo.com

سعید کیامرزی، کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

مجید مهدیپور، کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

◊◊◊◊

چکیده :

      میدان نفتی کوپال یکی زا مهمترین میدان های هیدروکربوری استان خوزستان بوده و بصورت      تاقدیسی کشیده و تقریبا متقارن درحدود 60 کیلومتری خاورتا شمال خاوری شهر اهواز واقع شده است.دراین تحقیق سه ویژگی پتروفیزیکی تخلخل،اشباع آب ونسبت ضخامت مفید به ضخامت کل در سنگ مخزن آسماری درمیدان کوپال برمبنای داده های 10 حلقه چاه حفاری بااستفاده از نرم افزار  RMSمورد بررسی قرارگرفته است.بررسی اطلاعات بدست آمده، حاکی از آن است که بیشترین تخلخل، نسبت ضخامت مفید به ضخامت کل وکمترین میزان اشباع آب درجنوب خاوری میدان قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه  بهترین منطقه برای حفر چاه های توسعه ای درجنوب خاوری مخزن است

کلید واژه ها: میداننفتیکوپال هیدروکربور استانخوزستان پتروفیزیکی سنگمخزن زمین شناسی نفت خوزستان