ارزیابی پتروفیزیکی و انتخاب بهترین مدل محاسبه اشباع آب در ماسه‌سنگ‌های شیلی ( جنوب غربی ایران)

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سعید طواف
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی پتروفیزیکی و انتخاب بهترین مدل محاسبه اشباع آب در ماسهسنگ‌های شیلی ( جنوب غربی ایران)

◊◊◊◊

سعید طواف1، محمد آبدیده2

1دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه ، ایران tavaf.s@gmail.com

2استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه ، ایران m.abdideh@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 

در این پژوهش هدف بر آن است که پس از ارزیابی پتروفیزیکی، بهترین مدل برای محاسبه اشباع آب در سازند مورد ارزیابی، انتخاب شود. همچنین میزان حجم شیل و درصد تخلخل در لیتولوژی‌های مختلف سازند مورد ارزیابی، بررسی گردد. به منظور ارزیابی پتروفیزیکی از روی کراس‌پلات[1] نوترون دانسیته‌ CP-1e، تخلخل‌‌های مربوط به هر نقطه خوانده می‌شوند. در ادامه، پس از محاسبه میزان اشباع آب توسط مدل‌های مختلف مشاهده گردید که مدل اندونزی مقادیر قابل قبولی را برای میزان اشباع آب تخمین می‌زند. دیگر مدل‌های موجود مقادیر مناسبی را برای میزان اشباع آب تخمین نمی‌زنند. مدل اندونزی مقدار اشباع آب را با دقت بهتری محاسبه می‌کند. این مورد بدان دلیل است که مدل اندونزی فاکتور مقاومت و حجم شیل را در محاسبات اشباع آب در نظر می‌گیرد.1 cross plot

کلید واژه ها: پتروفیزیک ماسهسنگ نوترون تخلخل مدلاندونزی کراس‌پلات زمین شناسی نفت سایر موارد