محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان تابناک

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سکینه جلیل پیران
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

محیط رسوبی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان تابناک

◊◊◊◊

سکینه جلیل پیران، s­_jalilpiran@yahoo.com

بهروز اسرافیلی، behroozesrafily@gmail.com

سید رضا موسوی حرمی، دانشگاه فردوسی مشهد، harami2004@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده:

 سازند کنگان به سن تریاس پیشین سنگ مخزن اصلی میدان گازی تابناک می­باشد. بررسی دقیق مقاطع نازک میکروسکوپی سازند کنگان در دو چاه از این میدان نشان می دهد که از 11 میکروفاسیس رسوبی تشکیل شده است. این میکروفاسیس­ها در جایگاههای سوپراتایدال، اینترتایدال، لاگون و سدی رسوبگذاری کرده اند. بطور کلی تحلیل­های رخساره­ای حاکی از آن است که توالی های این سازند در قسمتهای بسیار کم عمق (بخش داخلی) یک سیستم اپیریک کربناته نهشته شده است.

شواهد پتروگرافی نشان داد که این رخساره­ها تحت تأثیر سه محیط دیاژنزی دریایی، متئوریک و دفنی قرار گرفته است. پنج فرآیند دیاژنزی مهم در مقیاس میدان شامل دولومیتی شدن، انحلال، سیمانی شدن، تراکم و شکستگی می باشد.

بطور کلی تطابق داده­های تخلخل و تراوایی با رخساره­های رسوبی نشانگر آن است که رابطه مستقیمی بین کیفیت مخزنی و رخساره­های دانه غالب وجود دارد. علاوه بر کنترل های پلاتفرم دیرینه بر کیفیت مخزنی، سه فرآیند دیاژنزی انحلال، دولومیتی شدن و شکستگی موجب افزایش کیفیت مخزنی در سازند کنگان میدان تابناک شده است.

کلید واژه ها: پتروگرافی میدانگازیتابناک سازندکنگان دیاژنز تخلخل میکروفاسیس زمین شناسی نفت فارس هرمزگان