بکارگیری شبکه‍های عصبی‍فازی برای تهیه نمودار تراوایی از طریق نمودارهای چاه‍پیمایی: مخزن نفتی بورگان-میدان نوروز

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی حسینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بکارگیری شبکههای عصبیفازی برای تهیه نمودار تراوایی از طریق نمودارهای چاهپیمایی: مخزن نفتی بورگان-میدان نوروز

◊◊◊◊

علی حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعتی شاهرود ،

Ali.Hosseini2010@gmail.com

دکتر منصور ضیایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئو فیزیک،

m.ziaii47@gmail.com

دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئو فیزیک،

kamkarr@yahoo.com

دکتر امین روشندل کاهو، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئو فیزیک، roshandel@shahroodut.ac.ir

جاوید حناچی،کارشناس ارشد زمین شناسی نفت شرکت نفت فلات قاره ایران، مطالعات توسعه و پژوهش، javidhanachi@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده:

 تراوایی مهمترین پارامتر در تعیین نحوه جریان سیالات مخزن میباشد. تخمین صحیح تراوایی برای مهندسین نفت دارای اهمیت زیادی است، زیرا به آنها کمک میکند که در اداره کردن مراحل تولیددر یک میدان موفقیت لازم را بدست آورند. همچنین در پیدا نمودن راهحلهایی برای بالا بردن بازیافت نفت بسیار موثر است. تراوایی، اغلب در آزمایشگاه از روی مغزهها ،یا از طریق آزمایش چاه ونیز از طریق نمودارهای جدید نظیر (NMR) بدست می­آید. اما این روشها در یک میدان به دلیل پرهزینه بودن عملیات مغزهگیری فقط برای تعدادی محدودی از چاهها قابل انجام است، در حالی که در اکثر چاهها لاگگیری انجام می­شود. در نتیجه روش یا روشهایی که بتواند با استفاده از لاگهای چاهپیمایی خواص پتروفیزیکی مخزن از جمله تراوایی را ارائه دهند ، اهمیت زیادی خواهند داشت. در این مطالعه از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و روش شبکه عصبی _فازی برای تخمین تراوایی از طریق نگارهای چاه در مخزن بورگان در میدان نوروز واقع در شمالغرب خلیجفارس استفاده گردیده است. نتایج حاصل مبین این مطلب است که روش مدلسازی شبکه عصبی _فازی نسبت به روش شبکه عصبی در پیشبینی تراوایی بهتر عمل میکند.

کلید واژه ها: شبکهعصبی تراوایی چاهپیمایی مخزننفتی میداننوروز چاهنفت پتروفیزیک خلیجفارس مدلسازی زمین شناسی نفت هرمزگان