تحلیل پایداری چاه توسط معیارهای شکست مور- کلمب و موگی- کلمب دریکی از مخازن جنوب غرب ایران

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمدرضا فتح آبادی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل پایداری چاه توسط معیارهای شکست مور- کلمب و موگی- کلمب دریکی از مخازن جنوب غرب ایران

◊◊◊◊

محمدرضا فتح آبادی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، دانشگاه آزاد امیدیه ، fathabadi.m65@gmail.com

محمد آبدیده ، دکترای زمین شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد امیدیه ، m.abdide@yahoo.com

دانشگاه  آزاداسلامی ، واحد امیدیه ، گروه مهندسی نفت ، امیدیه ، ایران

◊◊◊◊

چکیده :

درطی حفاری ، دو مشکل عمده در پایداری چاه بنام ریزش چاه و شکستگی های کششی القایی حفاری و جود دارد . این نوع شکستگی ها می توانند منجر به مانده یابی ، گیرلوله ، sidetracking ، شستشوی دیواره و هرزروی سیال حفاری شوند . با تعیین فشار گل بحرانی در زمان حفاری از وقوع این مشکلات می توان جلوگیری کرد . برای تعیین این فشار استفاده از یک مدل رفتاری همراه با یک معیارشکست مناسب با شرایط توده سنگ که بتواند تنشهای اطراف چاه را بدرستی تخمین بزند ضروری می باشد. معیار موگی- کلمب بدلیل درنظرگرفتن اثر مقاومتی تنش متوسط (σ2) دقیق تر از معیار مور- کلمب می باشد . در این تحقیق از دو معیار شکست مور- کلمب و موگی- کلمب برای تحلیل پایداری چاه استفاده شده است .

کلید واژه ها: شکستمور حفاری ریزشچاه معیارشکست معیارموگی چاهنفت زمین شناسی نفت سایر موارد