جدایش زون­های رسی از سایر زون­ها توسط طبقه­ بندی کننده پارزن

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مرضیه حاجی محمدی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

جدایش زون­های رسی از سایر زون­ها توسط طبقه­ بندی کننده پارزن

◊◊◊◊

مرضیه حاجی محمدی ، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک از دانشگاه صنعتی شاهرود ،

 m.h1366112@yahoo.com

 

شهرام شرکتی ،دکتری زمین شناسی ساختمانی، رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،

Ssherkati@hotmail.com

 ابوالقاسم کامکار روحانی، دکتری مهندسی اکتشاف معدن، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود،

Kamkarr@yahoo.com

یوسف عسگری نژاد، مهندس اکتشاف معدن

nejad8665@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده:

 رس­ها از عوامل تاثیر گذار بر روی پارامترهای مختلف مخزنی می­باشند. البته تاثیر آن­ها بر روی مخزن ماسه سنگی بیشتر از مخازن کربناته است اما با توجه به این که اکثر مخازن ایران از نوع کربناته می­باشد در این تحقیق روی مخازن کربناته مطالعه شده است. زون­های حاوی رس تاثیر فراوانی بر میزان تخلخل مفید، تراوایی، اشیاع آب، میزان تولید می­گذارد. بنابراین شناسایی زون­های حاوی رس از اهمیت فراوانی برخوردار است. در حال حاضر شناسایی زون­های حاوی رس یا توسط روش­های پرهزینه­ای از قبیل مطالعه مغزه­های حفاری و آزمایشات موجود بر آن انجام می­شود، و یا توسط تفسیرهای چشمی چاه­نمودارهای پتروفیزیکی (خصوصاً چاه­نمودار گاما) صورت می­گیرد. در این مطالعه از ترکیب­های مختلفی از انواع چاه­نمودارهای پتروفیزیکی یکی از میادین نفتی غرب کشور برای شناسایی زون­های رسی استفاده شده است. پس از انجام جدایش توسط روش ارائه شده، مشاهده می­شود که دقت جدایش تا حد قابل قبولی بالا رفته است.

 

کلید واژه ها: مخزنماسهسنگی تراوایی پتروفیزیک نمودارگاما تخلخل زمین شناسی نفت سایر موارد