بهبود روش شناسایی شکستگی مخازن هیدروکربوری شکافدار در تصاویر FMI

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مصیب شفیع زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بهبود روش شناسایی شکستگی مخازن هیدروکربوری شکافدار در تصاویر FMI

◊◊◊◊

مصیب شفیع زاده، دانشجو کارشناسی ارشدنفت، دانشگاه صنعتی شاهرود،shafiezadehmosayeb@yahoo.com  منصورضیایی،دکتری ژئوشیمی از دانشگاه روسیه و عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، mziaii@shahroodut.ac.ir

بهزادتخم چی،دکتری نفت از استرالیا و عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، tokhmechi@alumni.ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 آنالیز تصاویر در دو دهه اخیر درشاخه های مختلف علوم زمین و معدن راه پیدا کرده و به سرعت در حال گسترش و توسعه می باشد و یکی از روشهای جدید برای بررسی عوامل تأثیرگذار درتعیین کیفیت مخزن است. باتوجه به اینکه غالب مخازن ایران از نوع کربناته می باشد که شکستگی ها نقش اصلی را در برآورد تراوایی ودر نتیجه بهره دهی آنها دارند، لذا ارایه روشی کارآمد در تعیین این پدیده ضروری است. مهمترین هدف، بهبود نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده برای شناسایی پدیده های زیر سطحی (تعیین شیب و آزیموت) با استفاده از آنالیز تصاویر به منظور شناسایی شکستگی های مخازن شکاف دار است که با کمک نرم افزار SPSS وضرایب رگرسیون خطی صورت می گیرد و مهمترین نوآوری این تحقیق خواهد بود. نتایج خاصل که در این مقاله ارایه شده بیانگر بهبود در تخمین شیب و آزیموت شکستگی های سنگ مخزن است که باعث می شود درجه اطمینان به نتایج حاصل به حد 95 درصد برسد.

کلید واژه ها: هیدروکربور شکستگی کیفیتسنگمخزن آنالیز تراوایی زمین شناسی نفت سایر موارد