روشی دقیق درشناسایی پدیده های زیرسطحی زمین شناسی توسط آنالیزتصاویرFMI

روشی دقیق درشناسایی پدیده های زیرسطحی زمین شناسی توسط آنالیزتصاویرFMI

◊◊◊◊

مصیب شفیع زاده، دانشجو کارشناسی ارشدنفت، دانشگاه صنعتی شاهرود،shafiezadehmosayeb@yahoo.com  منصورضیایی،دکتری ژئوشیمی از دانشگاه روسیه و عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، mziaii@shahroodut.ac.ir

بهزادتخم چی،دکتری نفت از استرالیا و عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، tokhmechi@alumni.ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 یکی از روشهای برای بررسی مشخصات ساختاری و ساختمانی لایه های زیرسطحی و تعیین بافت سنگ شناسی استفاده از آنالیز تصاویر است.این روش، یک تحقیق جدید و مدرن است که در دو دهه اخیر درشاخه های مختلف علوم زمین و معدن راه پیدا کرده و به سرعت در حال گسترش و توسعه می باشد.

هزینه و تجهیزات خاص روشهای آزمایشگاهی و اطلاعات جزیی نگاره های چاه پیمایی[i] در مورد پدیده های زمین شناسی ضرورت استفاده از روش آنالیز تصاویر را بیش از پیش نموده است. به کمک این روش می توان میکروساختارهای موجود را با دقت و سرعت بالا مطالعه کرد. مهمترین هدف، ارائه الگوریتمی مناسب برای شناسایی پدیده های زیرسطحی صفحه ای (تعیین شیب و آزیموت) ازجمله لایه بندی،لایه های رسانا مانند لایه های کانسارهای معدنی رسانا، لایه های استیلولیت[ii] و انواع شکستگی های مسدود،نیمه مسدود یا باز با استفاده از آنالیز تصاویر است که مهمترین نوآوری این تحقیق خواهد بود.

در این مقاله از آنالیز تصاوبر FMI برای شناسایی این پدیده ها که به صورت موج سینوسی ظاهر می شوند، استفاده شده است. توسط بررسی مشخصه های موج سینوسی می توان شیب و آزیموت را بدست آورده وبا مقادیرتفسیرشده مقایسه نمود. نتایج بیانگر دقت بسیار بالای الگوریتم طراحی شده می باشد به طوریکه متوسط درصد خطا کمتر از 5 درصد برآورد شده است.

 [i]Well logging

[ii] Stylolite

کلید واژه ها: زمینشناسی آنالیز چاهپیمایی استیلولیت تصاوبرFMI زمین شناسی نفت سایر موارد