بررسی رخساره­ها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشان

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده نیلوفر ظفرزاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی رخساره­ها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشان

                                                                ◊◊◊◊◊◊◊

نیلوفر ظفرزاده1، دکتر سیدرضا موسوی حرمی2، دکتر داود جهانی3، مهندس احسان غفرانی4

1)    کارشناس ارشد زمین­شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ni_zafar@yahoo.com

2)    عضو هیأت علمی گروه زمین­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3)    عضو هیأت علمی گروه زمین­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4)    کارشناس ارشد شرکت نفت مرکزی

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

بخش گوری از سازند میشان (میوسن پیشین تا میانی) در میدان سرخون نقش سنگ مخزن را دارد. این بخش به طور عمده از سنگ آهک، سنگ آهک مارنی و مارن تشکیل شده است. به منظور شناسایی رخساره­ها و ارائه مدل رسوب­گذاری این بخش از سازند میشان در میدان گازی سرخون، مقاطع نازک متعلق به چاه سرخون 14(100مقطع) مورد مطالعه قرار گرفت و 5 رخساره مورد شناسایی قرار گرفت. رخساره­ها شامل: مادستون سیلتی با آثار زیست آشفتگی- لاگون، گرینستون/پکستون اسکلتی ماسه­ای حاوی جلبک قرمز و دوکفه ای اویستر و اکینودرم- پشت سد به سمت لاگون، پکستون اسکلتی اپرکولینادار حاوی فرمینیفرهای بزرگ عمدتا اپرکولینا، پکستون/وکستون اسکلتی حاوی فرامینیفربنتیک، بریوزوا، جلبک قرمز و اکینودرم، پکستون/وکستون اسکلتی ماسه­ای،حاوی فرامینیفر، بریوزوا-دریای باز.

بر اساس مطالعه میکروفاسیس­ها، محیط رسوبی این سازند را میتوان به یک پلاتفرم کربناته­ (رمپ هم­شیب) نسبت داد.

کلید واژه ها: سازندمیشان میدانسرخون سنگمخزن فرامینیفر پلاتفرم رخساره­ زمین شناسی نفت هرمزگان