نشانه‌های انحلال شدید در سنگ بستر منطقه فروچاله‌های همدان

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده منوچهر امیری, علی اصغر فرهادی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The plain of famenin_Kabboudrahang and Ghahavand located in the north of Hamedan province that in ۱۰ recent years some phenomena such as occurrence of sinkholes and gaseous wells have been appeared in this area. These phenomena can be interpreted by speciality conditions of bed rock of area. In this study, indications of solubility were attended. In initial, with measurement of joints and fractures systems and study of thin sections, lithological characteristics of bed rock and potential of solubility were studied. Then, water samples of area and other gaseous area of province were analysed. Also, free carbon dioxide, saturation index and stability index were calculated. More than ۱۰۰۰ mg/li amounts of free carbon dioxode, positive amounts of saturation index, less than ۶ amounts of stability index, microscopic and macroscopic voids in bed rock, high amounts of  carbonat and calsium ions in the waters of area and thin layers of calsium-carbonat on surface of some chanells indicate that the bed rock has been solvated highly.


دشت فامنین_ قهاوند_ کبودرآهنگ در شمال استان همدان واقع شده ودر طی ده سال اخیر پدیده‌هایی همچون وقوع فروچاله‌ها و گازدارشدن برخی از چاهها درآن رخ داده است.که شناسایی شرایط ویژه سنگ بستر منطقه می‌تواند در توجیه و تفسیر این پدیده‌ها مؤثر باشد.در این بررسی پتانسیل انحلال‌پذیری و نشانه‌های انحلال در سنگ بسترمورد توجه قرار گرفته وبا اندازه‌گیری سیستم درز و شکاف و مطالعات میکروسکوپی، خصوصیات لیتولوژیکی و استعداد انحلال‌پذیری آن مورد بررسی قرار گرفته است وبا آنالیز شیمیایی آب میزان دی اکسید کربن,اندیس اشباع و اندیس پایداری سنجش شده‌است.وجود شرایط ویژه در سنگ بستر,قابلیت وپتانسیل بالای انحلال پذیری آنرا نشان ‌داده و مقادیر بالاتر از 1000 میلی‌گرم در لیتر دی‌اکسیدکربن آزاد، مقادیر مثبت اندیس اشباع، مقادیر کمتر از 6 اندیس پایداری، وجود حفره‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی در سنگ بستر، قشرکربنات کلسیم در سطح کانال برخی از چاهها و مقادیر خیلی بالای یونهای بی‌کربنات و کلسیم در آبهای منطقه نشان می دهد که سنگ بستر منطقه دچار انحلال شدید گردیده‌است.

کلید واژه ها: همدان