ارزیابی پتانسیل تولید نفت و گاز سازند گدوان در شرق خلیج فارس

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شیلا حیدری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی پتانسیل تولید نفت و گاز سازند گدوان در شرق خلیج فارس

◊◊◊◊

 شیلا حیدری،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی علوم وتحقیقات تهران،             heydari_sheila@yahoo.com

احمدرضاربانی،عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  Rabbani@aut.ac.ir

مجیدنبی بیدهندی،عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، mnbhendi@ut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 امروزه استفاده از دستگاه پیرولیز راک اول و نتایج حاصل از آن جهت تعیین و تفسیر خصوصیات واحدهای حوضه های رسوبی متداول میباشد.هدف از این مطالعه بررسی توان هیدروکربورزایی سازندگدوان در شرق خلیج فارس با استفاده از روش آنالیز راک اول6 است.بدین منظور بررسی ژئوشیمیایی سازند گدوان به عنوان سنگ منشأ احتمالی درمطالعه مغزه های حفاری شده از4میدان نفتی وگازی واقع درشرق خلیج فارس،انجام شد.بر اساس تغییرات پارامترS1+S2-TOC ، این سازند در این ناحیه،پتانسیل هیدروکربورزایی مناسب تا خوبی دارد.بررسی نمودارHI-Tmaxو همچنین TOC - HI نشان می دهدکه سنگ منشأدرمرحلهEarly Oil WindowتاOil Window قراردارد و تولیدسنگ منشأازنوع نفت-گازونفت میباشد.مواد آلی سنگ منشأ گدوان،ازنوع کروژنIIIوII است.شرایط رسوبگذاری سازندگدوان ازنسبتااحیایی،تا اکسیدان باسرعت رسوبگذاری متوسط تاسریع،تغییرکرده است.شرق حوضه خلیج فارس در زمان رسوبگذاری سازند گدوان،حاوی آب های اکسیدان زیرین بوده است.

 

کلید واژه ها: سازندگدوان خلیجفارس دستگاهپیرولیز پتانسیلهیدروکربوری نفتوگاز زمین شناسی نفت هرمزگان