بررسی مھمترین پارامترھای ھیدروشیمی آب زیرزمینی دشت کبودر آھنگ در سال ۱۳۸

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمید ایمان زاده،
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: ھیدروشیمی آبزیرزمینی کبودرآھنگ آلاینده سیستماطلاعاتجغرافیایی زمین شناسی زیست محیطی همدان