ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی چشمه کارستی چشمه علی دامغان

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده غلامحسین کرمی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Cheshme-Ali Karst spring is located ۳۰ km north of Damghan. The catchment area of this spring is comprised of the Delichae and Lar calcareous formations. Physical and chemical properties of this spring were monthly measured for a period of ۱۲ months. The measurement of EC, PH, Temperature and discharge was carried out in the field while the major cations and anions were measured in the lab. According to obtained results and field considerations, it may be concluded that the predominant flow in the Karst aquifer of this spring is diffuse flow.


چشمه کارستی چشمه‌علی در 30 کیلومتری شمال دامغان واقع شده است. حوضه آبگیر این چشمه از تشکیلات آهکی دلیچای و لار تشکیل شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی آب این چشمه به طور ماهانه در یک دوره یکساله مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. اندازه‌گیری هدایت الکتریکی، اسیدیته، دمای آب و آبدهی چشمه در محل چشمه و کاتیونها و آنیونهای اصلی در آزمایشگاه انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده و هم‌چنین بررسی‌های صحرایی، می‌توان نتیجه گرفت که جریان غالب در این چشمه از نوع جریان افشان است.

کلید واژه ها: سمنان