بررسی تغییرات کیفی آبھای زیرزمینی بر اثر افت سطح ایستابی دشت آذرشھر

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سعیده ھراثی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آبزیرزمینی آذرشھر سطحایستابی شوری زمین شناسی زیست محیطی اصفهان