ارائه شیوهای جھت یافتن بھترین روش درونیابی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی)

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجتبی کمانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آبزیرزمینی کریجینگ سیستماطلاعاتجغرافیایی آبخوان روشھایدرونیابی زمین شناسی زیست محیطی اصفهان