بررسی برخی فلزات سنگین در پساب تصفیه خانه فاضلاب شھر ایلام و تغییرات آنھا در مسیر رودخانه گدارخوش

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حاجی کریمی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: فلزاتسنگین تصفیهخانه ایلام رودخانهگدارخوش فاضلاب زمین شناسی زیست محیطی