استفاده از روش های ژئوالکتریکی VES و CRP در تشخیص شکستگی ها در توده های کربناته - ارسنجان فارس

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید احمد حسینی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Although there was an old well )w۱) in cretaceous carbonate rocks with ۱۲۰ m depth that has discharge more than ۲۰ l/s, discharge of two new wells with ۱۸۰ (w۲) & ۲۲۰ (w۳) m depth in these rocks is less than ۳ l/s. For solving the problem geoelectric method (VES Schlumberger and CRP arrays) was used. The result from Schlumberger sounding and CRP profiling showed that there is a trap in this area and in contrast the new wells, the old well recharged by alluvium. Also the flow hydraulic in carbonate rocks controlled by fractures and faults. According to the results one well drilled (۱۸۰m depth) in selected point(w۵). This well has discharge more than ۱۸ l/s .  

نتیجه حفر دو حلقه چاه به عمق های 180 (w2) و220 (w3) متر در آهکهای کرتاسه روستای اسلام آباد , برخلاف چاه 120 متری قدیمی(w1) , آبدهی کمتر از 3 لیتر در ثانیه بود.به منظور شناخت بهتر آهکها و تامین آب شرب اهالی, اکتشافات ژئوفیزیکی با استفاده از روش ژئوالکتریک(VES با آرایه شلومبرگر و سه الکترودیCRP)  در این محدوده انجام گرفت. نتایج بدست آمده از کاربرد دو روش مذکور به شیوه Sounding وProfiling  نشان داد که چاه قدیمی, بر خلاف تصور کارشناسان, در یک فروافتادگی (trap) قرار داشته و از آبرفت تغذیه میگردد.در توده های کربناته نیز هیدرولیک جریان آب زیرزمینی بیشتر توسط شکستگی ها کنترل می گردد. بر این اساس یک چاه در آهکها تعیین محل  وبه عمق 180 متر حفاری گردید که آبدهی آن بیش از 18 لیتر در ثانیه بود((w5.

کلید واژه ها: ژئوالکتریک آبزیرزمینی هیدرولیک ارسنجان کربنات ژئوفیزیک فارس