آب زیر زمینی دشت کبودرآھنگ با CL و SAR مطالعه تغییرات مکانی استفاده از روشھای ژئو استاتیستیک

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بھزاد خدایی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: ژئواستاتیستیک آبزیرزمینی کبودرآھنگ کریجینگ زمین شناسی زیست محیطی همدان