بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب منطقه ی غرب کوھ سرخ (از طرق تا بندقراء)

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سلیمانی، سمیه
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: ھیدروژئوشیمیکوھسرخمنابعآبنمودارویلکاکسزمین شناسی زیست محیطیخراسان رضوى