ارزیابی شاخصھای آلودگی و روابط عنصری در منابع آب مصرفی منطقه کلاتهچوبک، کوھسرخ کاشمر، با استفاده از نرمافزارSPSS

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شکیبا حامی گازرانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آلودگی کلاتهچوبک کاشمر ژئوشیمی فلزاتسنگین زمین شناسی زیست محیطی خراسان رضوى