بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشھر و تأثیر سازند زمین شناسی بر کیفیت آب

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مھدی لشکری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آبزیرزمینی کیفیتآب ایرانشھر آبخوان زمین شناسی زیست محیطی سیستان و بلوچستان