بررسی غلظت عناصرسنگین در خاک تصفیه خانه فاضلاب شیراز

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عاطفه نیمروزی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: فلزاتسنگین آلودگی تصفیهخانه شیراز زمین شناسی زیست محیطی فارس