بررسی آلودگی آرسنیک در خاک ھای پھنه ی باختری بیجار

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زھرا فتحی ھفشجانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آرسنیک آلودگی بیجار فلزاتسنگین زمین شناسی زیست محیطی کردستان