طراحی شبکه پایش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ابرکوه

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا نظری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: دشتابرکوه آبخوان آنالیزخوشهای زمین شناسی زیست محیطی یزد