بررسی اثرات تغیر محیط رسوبی بر پارامترھای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک (رودکارون بازه اھواز تا خرمشھر)

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عبّاسعلی قاسمی قھساره
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: رودکارون کارون خرمشھر محیطرسوبی گمانه زمین شناسی زیست محیطی خوزستان