عنوان :برسی ھیدروژئوشیمی به روش درون یابی با استفاده از نرم افزار ARCGIS (مطالعه موردی دشت آبدان دیر استان ھرمزگان)

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده زینب حیدری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: دشتآبداندیر ھیدروژئوشیمی روشدرونیابی ھرمزگان زمین شناسی زیست محیطی هرمزگان