تعیین سنگ منشأ آب ھای زیرزمینی با استفاده از نسبت ھای یونی (مطالعھ موردی : دشت حسن آباد، کرمانشاه)

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسن ولی نیا
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: شھبازان تبادلیونی کرمانشاه ھدایتالکتریکی زمین شناسی زیست محیطی