مقایسه کیفیت آبھای زیر زمینی دشت کوھدشت و دشت رومشکان( لرستان)

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امین رستمی زرین آبادی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آبھایزیرزمینی کوھدشت دشترومشکان لرستان ھیدروشیمی زمین شناسی زیست محیطی