ارزیابی کیفیت آبھای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQI

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حامد صیاد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آبھایزیرزمینی آبخوان نمودارشولر درگز زمین شناسی زیست محیطی خراسان رضوى