تحلیل حساسیت رفتار ھیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم GMS افزا

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجید الطافی دادگر
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آبخوان بجنورد ھیدرولیکی مدلسازی زمین شناسی زیست محیطی خراسان شمالى