ارزیابی خصوصیات ھیدروژئوشیمیایی آبھای زیرزمینی دشت رومشگان، لرستان، ایران

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امین رستمی زرین آبادی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: ھیدروژئوشیمی دشترومشگان آبزیرزمینی کیفیت زمین شناسی زیست محیطی لرستان