کاربرد روشھای آماری چند متغیره برای تفکیک رسوبات مختلف و تعیین منشاء عناصر سمی؛ در محدوده ی معدنی مس چھارگنبد، سیرجان

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده یوسفی شریک آباد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: چھارگنبد مسچھارگنبد سیرجان محدودهیمعدنی کانسارسازی زمین شناسی زیست محیطی کرمان