اثرات ھیدرولوژیک سدھا و بندھای ایجاد شده بر روی رودخانه ھای قمرود و قره چای بر منطقه قم

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا مقدم فردویی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: ھیدرولوژی رودخانهقمرود قرهچای آبزیرزمینی زمین شناسی زیست محیطی قم