بررسی فرونشست در دشت علی آباد قم

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده رضا مقدم فردویی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: علیآباد فرونشست قرهچای آبزیرزمینی زمین شناسی زیست محیطی قم