جھت ردیابی آلودگی- EM مدلسازی سه بعدی داده ھای ھدایت الکتریکی ۳۴ مطالعه موردی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فرامرز دولتی ارده جانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: مدلسازی ھدایتالکتریکی ردیابی آلودگی الکترومغناطیس زمین شناسی زیست محیطی سمنان