بالانس آب درحوزه آبریز رودخانه ی نکا

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عطااله داداش پور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: رودخانهینکا آبریز ھیدرولوژی زمین شناسی زیست محیطی مازندران