تعیین مشخصات یک آبخوان با استفاده از توموگرافی دو بعدی الکتریکی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احسان حلاج فرد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آبخوان توموگرافی‌ ژئوفیزیک وارون‌سازی زمین شناسی زیست محیطی مرکزى