ارزیابی تراوایی با استفاده از داده های لاگهای CMR و MDT در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیرضا مردانی , محمدرضا رضایی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Permeability is an important reservoir property and different methods are developed to evaluate it. CMR (Combinable Magnetic Resonance) log is the last generation tool in NMR (Nuclear Magnetic Resonance) method which is advert in the petrophysics task recently. This log is capable to calculate formation permeability by special models. Also MDT (Modular Dynamic Tester) log can measure mobility of formation fluid. Using SDR (Schlumberger Doll Research) and Timur models permeability calculated and correlated with MDT permeability data point. Consequently A factor determined ۰.۰۰۸ and ۱۰۰. There are significant differences between Echo-Sum permeability values and two mentioned models. Because of the SDR susceptibility to hydrocarbon existence and good correlation of the Timur model with MDT data point, this method is recommended for permeability estimation.


تراوایی یکی از پارامترهای مهم مخزنی می­باشد که روشهای مختلفی جهت ارزیابی آن توسعه داده شده است. لاگ CMR (Combinable Magnetic Resonance) یکی از پیشرفته­ترین ابزارهای روش NMR (Nuclear Magnetic Resonance) است که اخیراً وارد دنیای پتروفیزیک شده است. تراوایی سازند با استفاده از این لاگ و مدلهای خاصی قابل محاسبه می­باشد. لاگ MDT (Modular Dynamic Tester) نیز قادر است سیالیت (Mobility) سیال سازند را تعیین کند.برای سازند مورد مطالعه تراوایی از دو مدل SDR (Schlumberger Doll Research) و Timur محاسبه گردید و با داده های MDT مقایسه شد که میزان ضریب A برای مدلهای مذکور به ترتیب 0.008 و 100 بدست آمد. تراوایی مدل Echo-Sum اختلاف زیادی با دو مدل SDR  و Timur نشان می­دهد. با توجه به حساسیت مدل  SDR به وجود هیدروکربن و تطابق خوب مدل Timur با داده های MDT  این مدل برای ارزیابی تراوایی با استفاده از لاگ NMR  تعیین می­شود.

کلید واژه ها: مخزن لاگ تراوایی پتروفیزیک زمین شناسی نفت سایر موارد