پرعیار سازی کانسنگ طلای کوه زر دامغان با کاربرد روشهای فلوتاسیون و سیانوراسیون

دسته کانه آرایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بابک فتوحی ، محمد نوع پرست ، منوچهر اولیازاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


In recent years, greater attention is paid toward the enrichment of lower-grade hard-rock gold deposits, and researchers focus their activities on gold extraction from such ores applying the least expensive and environmental-harmful methods. This work is the complementary research after the detailed exploration activities in KuhZar region in order to investigate the possibility of gold recovery from the hard-rock (vein) deposits applying the conventional mineral processing methods.  Two types of oxide gold ores from two silica veins (named Baghu and Darestan), each with specific characteristics, were subjected to processing studies.  Collected samples (total of ۸۰۰ kg) from veins’ outcrops and old excavations were crushed in three steps, mixed and size-classified.  After chemical analyses, mineralogy and physical characterizations of both ores, flotation tests commenced.  In these tests (flotation), making use of xanthates and dithiophosphates as collectors and taking advantage of other regulators and modifiers, the maximum of ۴۹.۲ ppm gold for Baghu samples and ۵۷ ppm gold for Darestan samples were achieved in the sulfides concentrate.  Direct cyanidation of Baghu samples after determination of optimum conditions, resulted in acceptable recoveries using a cyanide concentration of ۱۰۰۰ ppm in solution.  As of the Darestan case, similar results were obtainable only with a cyanide concentration of at least ۲۰۰۰۰ ppm in solution.  Therefore, a pre-concentration step for Darestan ore with the aim of copper removal, for example by acid leaching or application of other lixiviants for such copper-gold ores, was recognized as an inevitable condition for gold extraction.

در سالهای اخیر توجه زیادی به سمت ذخایر کم عیار و غیر پلاسری طلا معطوف گردیده است و محققین مختلف در سراسر دنیا در بهبود و ابداع روشهای فرآوری اینگونه کانسنگها در تلاشند تا به بهترین شکل ممکن از لحاظ اقتصادی و مسائل زیست محیطی از تکنولوژی و ترکیبات شیمیایی جدید در استحصال طلا بهره گیرند. این تحقیق در تکمیل و ادامه بررسیهای اکتشاف تفصیلی در منطقه کوه زر دامغان و به منظور ارزیابی قابلیت بازیافت طلا در ذخایر سنگی (رگه ای) منطقه با استفاده از روشهای مرسوم فرآوری انجام گرفت.  دو نوع کانسنگ اکسیده طلا مربوط به دو رگه سیلیسی به نامهای باغو و دارستان، هریک با ویژگیهای خاص خود، مورد مطالعات فرآوری قرار گرفتند.  نمونه های برداشت شده (مجموعاً حدود 800 کیلوگرم) از محدوده رخنمون رگه ها و چاهکهای قدیمی موجود در منطقه در سه مرحله  سنگ شکنی خرد، آماده سازی و دانه بندی شدند.  پس از انجام آزمایشهای عیارسنجی،کانی شناسی و تعیین خواص فیزیکی، نمونه ها تحت فرآیند فلوتاسیون قرار گرفتند.  در آزمایشهای فلوتاسیون نمونه های کوه زر با استفاده از کلکتورهای زانتات و دی تیوفسفات و بهره گیری از سایر مواد تنظیم کننده، حداکثر عیار طلا در کنسانتره سولفوره در نمونه باغو ppm2/49 (با استفاده از دو نوع کلکتور) و در نمونه دارستان  ppm57 بدست آمد.  سیانوراسیون مستقیم نمونه ها در مورد کانسنگ باغو و  پس از بهینه سازی شرایط، بازیابی قابل قبولی را با مصرف ppm 1000 سیانور و در مورد کانسنگ دارستان در شرایط مشابه با مصرف حداقل ppm 20000 حاصل نمود.  بدین ترتیب در مورد کانسنگ دارستان، پیش فرآوری با هدف حذف مس با روشهای لیچینگ یا کاربرد ترکیبهای جدیدتر در لیچینگ  این قبیل کانسنگها از ضروریات فرآیند استحصال طلا شناخته شد.

کلید واژه ها: ذخایر طلا فرآوری کانسنگ کوهزر دامغان فلوتاسیون کانه آرایی سمنان