بررسی پدیده دولومیتی شدن و تاثیر آن بر تخلخل و تراوایی مخزن آسماری میدان نفتی شادگان

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بهمن سلیمانی، جلیل جعفری ، سعید علیزاده پیرزمان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


one of the recently produceable oil field is Shadegan field. it’s Asmari reservoir divides into two independent part and consists of ten zones.In this oil field, Dolomite percentage variations associated with thereservoir characteristics; Porosity and Permeability are evaluated.Dolomitization is a dominant process and effected on oil zones and it’s max. % is ~ ۸۵ in the first zone.Porosity and permeability are increased to depth. However it’s variation rate in the upper reservoir iz higher than lower one.Sandstone horizones show the higher values than limestone layers.Evaporite minerals (such as Anhydrite) and Dolomite exist as cement or filling the fossil molds/fractures which is due to chemical composition variation of fluid phase their association indicares sabkha environment. salin waters of the gachsaran evaporitic sedimentary sequance waz penetrated and incorporated in the dolomitization process. It seems that reservoir lithology is also played an important role in it’s development.                                                                                                             


میدان نفتی شادگان از جمله میادین نفتی است که اخیرا به بهره برداری رسیده است. مخزن آسماری در این میدان از نظر مخزنی از 10 زون تشکیل شده و دارای دو مخزن بالایی و پایینی مستقل است. تغییرات درصد دولومیت در ارتباط با ویژگیهای مخزنی (تخلخل و تراوایی) در این میدان مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاظر نشان میدهد که دولومیتیزاسیون فرایند غالب در مخزن بوده و همه زونها را تحت الشعاع قرار می دهد. حداکثر مقدار آن %85 در زون 1 می باشد. تخلخل و تراوایی در این میدان رابطه مستقیمی نشان میدهد. تخلخل کل در مخزن حداکثر %30 می باشد. مقدار تراوایی بدست آمده حداکثر md 9792 است. هر دو پارامتر (تخلخل و تراوایی) نسبت به عمق افزایش نشان میدهند، اگرچه نرخ تغییرات در مخزن زیرین نسبت به مخزن بالایی کمتر است. افقهای ماسه سنگی موجود در مخزن نسبت به افقهای آهکی دارای تخلخل و نفوذپذیری بالاتری هستند. وجود کانیهای تبخیری (انیدریت) و دولومیت در افقهای آهکی و ماسه سنگی بصورت سیمان و پر نمودن قالب فسیلها و شکستگیها می تواند نشانه تغِییر ترکیب فاز سیال و نیز همراهی آن موءید محیط سبخایی باشد. نفوذ شورابهای حاصل از توالی رسوبگذاری تبخیری گچساران، شرکت آن را در فرآیند دولومیتیزاسیون محتمل می سازد. به نظر می رسد که لیتولوژی مخزن نیز در گسترش فرآیند نقش داشته باشد. 

کلید واژه ها: مخزنآسماری میداننفتیشادگان تخلخل دولومیتیشدن زمین شناسی نفت خوزستان